Download voorbeeld zienswijze hier!

Download hier de zienswijze van de stichting.

Heeft u hulp nodig met de zienswijze?
Neem dan contact op met de secretaris op 06-49397340 of via info@stichtingnoordpoort.nl.

Ter inzage ligging ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen

Plangebied en inhoud van het plan
Het plan “Bastion IX” valt binnen het bestemmingsplan “Vesting”. Hierin is opgenomen dat op Bastion IX met bestemming “Groen” alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden gerealiseerd. Het plan “Bastion IX” bevat een gebouw. Daarnaast is het gebouw hoger dan toegestaan onder de bestemming “Groen” van het hierboven genoemde bestemmingsplan. Ook past de bestemming ‘Maatschappelijk’ beter bij het te realiseren gebouw, omdat in het gebouw een vaste inrichting komt met de uitleg van de historie van de locatie.                                                    

Ter inzagelegging                                                                            
Gedurende de periode van zes weken, vrijdag 13 november 2020 tot en met donderdag 24 december 2020 ligt de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en alle daarbij behorende stukken ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, in het stadskantoor Slagveld 36 te Brielle. Vanwege het coronavirus is het stadskantoor alleen op afspraak te bezoeken. Indien de stukken ingezien gewenst te worden, kan men een afspraak maken. De stukken zijn ook digitaal te raadplegen op www.brielle.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl      

Zienswijze(n) indienen                                                                                

Gedurende de periode van zes weken die eindigt op 24 december 2020 kan een ieder schriftelijk (of mondeling) zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 101, 3230 AC  Brielle. Een zienswijze via email wordt niet in behandeling genomen.

Bron: Gemeente Brielle