Brielle, 9 januari 2021

Geachte dames en heren, 

Er is nogal wat gebeurd de laatste maanden wat betreft de Noordpoort. Het kunstwerk op de fundamenten van de Noordpoort. Het wekt blijkbaar nogal wat emoties op.

Handtekeningen zijn verzameld, zowel digitaal  op de petitie als met een kastjessyteem op straat, waar je met een handtekening op papier de petitie kon ondersteunen. Smeekbedes zijn aangeboden, de stichting is opgericht, de facebookpagina gemaakt en de website gelanceerd. Verder hebben wij diverse malen ingesproken in de gemeenteraad en commissievergaderingen en zijn er brieven geschreven naar instanties, verenigingen en andere stichtingen. Er is een flyer-actie geweest en er zijn zienswijzen ingediend. Dan nog het Geuzen- én Spanjaardenprotest bij Bastion IX. 1.600 personen hebben inmiddels de petitie ondertekend of hun handtekening gezet! 1.000 personen werden lid van de facebookpagina van Stichting Noordpoort! Helaas is het nog niet genoeg om de gemeente op andere gedachten te brengen. 

Heel veel steun hebben wij van jullie ontvangen, zowel verbaal, actief als financieel, waarvoor natuurlijk hartelijk dank! Wij vinden het nu het moment om de politiek (college en gemeenteraad) de tijd te gunnen haar werk te doen. Er zijn al diverse onderzoeken gedaan naar de funderingen van de Noordpoort en er zullen er nog enkele volgen. Daar kunnen wij nu niks aan doen. Het is slechts wachten op uitslagen. Wij hebben er alles aan gedaan om “Brielle” te informeren over de situatie rondom het kunstwerk op de funderingen van de Noordpoort.

Wethouder Dhr. Schoon vermeldde tijdens de laatste raadsvergadering, dat alle onderzoekresultaten half maart 2021 binnen moeten zijn. Dan kunnen we alle onderzoeksresultaten bekijken en eventueel op reageren. Wij gaan zeker door met acties namens de stichting. Te denken valt aan inspreken tijdens gemeenteraads- en commissievergaderingen, te vervolgen komende week. We hebben wel besloten de facebookpagina even rust te geven. Volg ons via deze website! 

Uiteraard houden wij jullie via deze website op de hoogte van de stand van zaken en hopen met jullie op een goede afloop. Uiteraard zonder houten kunstwerk op deze prachtige locatie in Brielle.

Namens het bestuur van Stichting Noordpoort

De Stichting heeft ten doel:

• het behoud van het historische beeld en karakter van Brielle;
• het bevorderen van de kennis van, het onderzoek naar en de belangstelling voor de geschiedenis van in het bijzonder Brielle;
• het behouden en herstellen van historische bebouwing, monumenten en voorwerpen van geschiedenis, kunst en landschap;
• het vergroten van de waakzaamheid van officiële instanties belast met zaken op het gebied van beleid, beheer en behoud van het culturele historische erfgoed;
• het vergroten van de betrokkenheid van de plaatselijke bevolking bij de geschiedenis en cultureel historische waarde van in het bijzonder Brielle.


Onze prioriteit ligt nu bij het behouden van de historische fundamenten en het tegengaan van een houten monument op de historische plaats van de Noordpoort.


Wat zijn onze ideeën i.p.v. het houten skelet:

1. Graaf het gebied rond de stadspoort uit en leg alle fundaties en oude stadsmuren bloot (neem als voorbeeld het Zusterhof).

2. Graaf het gebied rond de stadspoort uit en bouw de oude stadspoort voor een deel terug in ruïne vorm. 

3. Graaf het gebied rond de stadspoort uit en bouw de oude stadspoort zover als mogelijk terug.  


Vraagstelling

Wij vragen ons af hoe dit plan tot stand gekomen is. Waar heeft de gemeente de afslag gemist en hoe is men tot deze keuze gekomen?           

Waarom is er zoveel weerstand, wat is er gebeurd met alle andere ingebrachte ideeën en waarom hebben deze mensen nooit een reactie gekregen van de gemeente?           

Welke historici, archeologen, buurtverenigingen, buurtbewoners en klankbordgroep hebben hier voor gekozen?

Hoe?

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

Overleg

Overleg voeren met de gemeente Brielle en de daarvoor in aanmerking komende andere overheidsinstanties, diensten en organisaties in het algemeen. Het voeren van desbetreffende civiele- en bestuursrechtelijke procedures, die het doel ondersteunen.

Informatieverstrekking

Het verzamelen en verstrekken van informatie aan inwoners van Brielle in het bijzonder m.b.t. de werkzaamheden bij Bastion IX en het verstrekken van andere daarmede verband houdende diensten en ­adviezen aan of ten behoeve van inwoners van Brielle in het bijzonder en andere geïnteresseerden bij Bastion IX.

Behoud locatie Noordpoort

Wij vinden een abstract kunstwerk in hout niet passen op deze locatie en vele inwoners van Brielle met ons. Behoud het historische karakter in steen. Een uitgave van € 400.000,00 vinden wij weggegooid geld voor een tijdelijk houten kunstwerk. Zeker in deze moeilijke tijd en wat ons nog te wachten staat.

Stichting Noordpoort

De stichting Noordpoort verzet zich tegen de bouwplannen van een houten kunstwerk op de fundaties van de originele stadspoort bij Bastion IX in Brielle. Ben je ook tegen dit plan, download de flyer of haal hem op bij de secretaris op Maarland NZ 33 en hang hem zichtbaar voor je raam van je huis.
Wij zijn voorstanders van de restanten meer uitgraven ten aanzien van de poort en delen van de oude stadsmuren bij Bastion IX. De poort voor een deel herstellen bij Bastion IX of de oude stadspoort herbouwen. Wij zijn tegen het huidige plan op historisch grond.

Bestuur

<

Björn Middel Voorzitter
Henk Kampers Secretaris
Ellen Mol Penningmeester
Rene Keuning Bestuurslid
Ria Vermeulen Bestuurslid  

Stichting Noordpoort op Facebook

[custom-facebook-feed]

Laatste nieuws

Voor meer nieuws verwijzen wij u naar onze Facebook pagina.

Teken de petitie!

De stichting Noordpoort verzet zich tegen de bouwplannen van een houten kunstwerk op de fundaties van de originele stadspoort bij Bastion IX in Brielle. Ben je ook tegen dit plan, scan de QR code en Read more…