Geachte heer Smit,

Op 16 maart 2022 heeft u schriftelijke vragen, overeenkomstig artikel 32 Reglement van Orde van de gemeenteraad, gesteld betreffende Bastion IX. In deze brief beantwoorden wij uw vragen. U stelt de volgende vragen.

Vraag 1
Welke juridische procedures lopen er mbt Bastion IX, 1 aprilmonument?

Antwoord vraag 1
Tegen de verleende omgevingsvergunning is door negen personen (één rechtspersoon en acht
natuurlijke personen) beroep ingesteld bij de rechtbank Rotterdam, sectie bestuursrecht. Voor
zover klopt het wat de stichting stelt in het facebookbericht. Inmiddels hebben wij van de rechtbank vernomen dat op 8 april jl. om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter is verzocht door alle negen personen. De zitting staat gepland op 11 mei a.s.

Vraag 2
Loopt de gemeente een risico zoals in bijgaand facebook (zie bijlage) bericht door de Stichting
Noordpoort wordt beweerd?

Antwoord vraag 2
In het facebookbericht wordt gesteld dat door de rechtbank nog geen zitting is gepland en dat de gemeente desondanks het productieproces laat starten. Daarnaast wordt gesteld dat de gemeente hiermee een groot risico loopt, omdat nog niet zeker is of de verleende omgevingsvergunning overeind blijft. ONS Brielle vraagt zich door dit bericht af of het klopt dat de gemeente een risico loopt.


De uitvoering van het besluit (de verleende omgevingsvergunning) is de bevoegdheid van het
college. Voorafgaand aan de opdrachtverstrekking aan de uitvoerende partijen is uw raad geïnformeerd over de risico’s die aan de start van de uitvoering voorafgaand aan de beroepsprocedure zitten. Zie het raadsvoorstel over de binnenstad- en havenvisie en de stand van zaken van de diverse projecten die op 27 oktober 2021 door u is behandeld en goedgekeurd.Het is inderdaad nog onduidelijk wanneer het onderzoek ter zitting in de negen procedures (die verder inhoudelijk gelijk zijn) zal plaatsvinden. Het college heeft nog geen uitnodiging van de rechtbank ontvangen. Een termijn valt voor nu ook nog niet te geven.


Een beroepschrift heeft verder geen opschortende werking. Dit betekent dat, ondanks het
ingestelde beroep, de vergunning in werking is getreden en gestart mag worden met de bouw.
De indieners van een beroepschrift kunnen tijdens de beroepsprocedure wel een verzoek om
voorlopige voorziening indienen, waarmee kan worden afgedwongen dat de werking van het
besluit (de verleende omgevingsvergunning) wordt opgeschort totdat uitspraak is gedaan door
de rechter op het ingestelde beroep. Soms besluit de voorzieningenrechter ook direct uitspraak
te doen op het beroep, maar alleen als de zaak zich daarvoor leent. Het is gebruikelijk dat de voorzieningenrechter op het moment dat een verzoek is gedaan een gemeente vraagt om (nog) geen uitvoering te geven aan (in dit geval) een verleende vergunning totdat de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan. Zoals bij het antwoord van vraag 1 is vermeld, is om een voorlopige voorziening verzocht. De rechtbank heeft inmiddels aangegeven een ordemaatregel te treffen. Dit houdt in dat met de werkzaamheden gewacht moet worden totdat uitspraak is gedaan op het verzoek om voorlopige voorziening.


De voorzieningenrechter zal vervolgens toetsen of i) de zaak voldoende spoedeisend is en ii) of
inhoudelijk gezien genoeg twijfels bestaan over een besluit om een schorsing of voorziening te
rechtvaardigen. Indien tot een schorsing wordt overgegaan duurt die in beginsel totdat op het beroep is beslist. Zoals gezegd, kan de voorzieningenrechter direct uitspraak doen op het beroep als dat zich daarvoor leent. Zo niet, dan zal de rechtbank uitspraak doen op het beroep. Als de rechter de indieners gelijk geeft, loopt het college het risico dat het plan niet doorgaat. De rechter kan dit doen door het besluit te vernietigen of door zelf in de zaak te voorzien. Als het besluit wordt vernietigd, moet er een nieuw besluit worden genomen (afhankelijk van de uitspraak). Als de rechter in de zaak voorziet, neemt de rechter het besluit. Dit laatste gebeurt echter niet vaak.


Tegen een uitspraak van de rechtbank staat voor zowel de indieners van het beroep als voor de
gemeente hoger beroep open.


Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Brielle
namens dezen,

N van Waart
Gemeentesecretaris

G.G.J. Rensen
Burgemeester

Bron: Brielle.nl