Brielle – In de vergadering van de Brielse commissie Grondgebied van 6 oktober werd een eerste stap gezet die ervoor moet zorgen dat de bouw van de abstracte verbeelding van de Noordpoort door kan gaan. Die bouw is namelijk in strijd met het bestemmingsplan voor de vesting. In dezelfde vergadering liet het comité ‘Noordpoort’ een fel protest horen tegen de komst van het houten skelet. 

Björn Middel, die het woord voerde namens het comité, benadrukt dat de leden met respect naar eenieder willen handelen en dat ze zich ten zeerste distantiëren van de vervelende discussies en beledigingen die er via de sociale media circuleren.

Het verzet tegen het bouwwerk is er omdat het comité en velen met hen vinden dat de samenhang en balans van het stadsgezicht erdoor worden verstoord en de historische waarden worden verkwanseld. Deze versie van de Noordpoort zal de naar alle waarschijnlijkheid gewenste eeuwigheidswaarde niet bereiken, want aan accoya-hout wordt een duurzaamheid van maximaal 80 jaar toebedacht.  Natuurlijk valt over smaak niet te twisten, maar voor al het geld dat eraan wordt besteed, zouden er in Brielle andere en mooiere dingen kunnen worden gedaan.

De actievoerders hekelen verder de top-down manier waarop de inspraak werd georganiseerd, mensen en organisaties werden selectief benaderd. Voor de inwoners, die niet tot de selecte groep behoorden, kwam de informatie te laat en onvolledig door. Voor hen is er weliswaar een inloopavond georganiseerd, maar die vond plaats in Vierpolders en dan ook nog in vakantietijd.

Wat ging er mis?
Wat hebben we niet goed gedaan? Zo vroegen de politieke partijen zich de bewuste dinsdagavond af. Volgens hen is er een indrukwekkend lang en intensief inspraaktraject aan het plan voorafgegaan waaraan iedereen deel kon nemen. De klankbordgroep, de 1 april vereniging en de werkgroep Kanonnen en Affuiten reageerden positief. Wethouder André Schoon: “We doen dit met elkaar voor het bijzondere feest op 1 april 2022. De gedachte is dat er ook daarna aandacht moet blijven voor deze plek die superbelangrijk is geweest voor de ontwikkeling van Nederland. We zetten hiermee Brielle op de kaart. En wat betreft de participatie: wat hadden we nog meer kunnen doen? Er is in nog nooit zoveel participatie bij een project geweest als over dit. En eerlijk gezegd: dat Vierpolders op 2 km afstand van Brielle ligt, mag toch geen belemmering zijn om naar een informatieavond toe te gaan.”

Meerderheid commissie voor afgeven verklaring van geen bedenkingen
In de bespreking volgend op het protest van de actiegroep blijkt dat de meerderheid van de Brielse politieke partijen zich kan vinden in het afgeven van een ‘verklaring van geen bedenkingen’. Deze is nodig om een omgevingsvergunning te kunnen afgeven wanneer een bouwproject – in dit geval de abstracte verbeelding van de Noordpoort – niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan. Coalitiepartijen IBGB, VVD en PvdA stemmen voor. Oppositiepartij CDA stemt tegen. D66 wil het onderwerp terugnemen ter bespreking in de fractie. Ingrid Dudink (D66) is van mening dat de gemeente het participatietraject niet beter had kunnen doen, dan dat ze dat hebben gedaan. Toch heeft ze een vervelend gevoel bij het feit dat zoveel Briellenaren moeite hebben met het plan: “Als we een miljoen uitgeven, moeten we er met zijn allen toch een beetje blij mee zijn.” Op 27 oktober a.s. gaat het voorstel ter besluitvorming naar de raad. Tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerp omgevingsvergunning kunnen te zijner tijd door eenieder zienswijzen worden ingediend.

Vervolgacties comité Noordpoort’’.
Het comité zegt verder te gaan met acties en is bezig met het oprichten van een stichting. Vanzelfsprekend vinden alle leden en sympathisanten dat 1 april 2022 heel feestelijk moet worden gevierd. Dat kan ook voor een lager bedrag. Voor de viering hebben ze meer dan voldoende ideeën beschikbaar en daar willen ze graag met de gemeente over praten. Wat hen betreft worden de poort en delen van de oude stadsmuren verder uitgegraven en voor een deel hersteld.

Bron: Briels Nieuwsland