Vanmorgen 11 mei vond om 10:00 uur de zitting plaats over het verzoek om voorlopige voorziening dat de Stichting had ingediend. Wij (Elina Jansen en het bestuur) hadden de zitting goed voorbereid, zodat er voor ons geen verrassingen waren.

Houtskelet = gebouw

Als eerste moest de vraag beantwoord worden of het houtskelet als ‘gebouw’ kan worden gezien. Is dat zo, dan is het namelijk in strijd met de bouwregels van het bestemmingsplan en is de omgevingsvergunning onterecht verleend. Wij hebben onderbouwd betoogd dat we van mening zijn dat sprake is van een gebouw. Bijzonder is dat de gemeente in de bekendmaking van de omgevingsvergunning zelf heeft gezegd dat het een gebouw is. Tijdens de zitting werd van de zijde van de gemeente niet veel anders gezegd dan dat het om een fout in de bekendmaking ging en dat er geen sprake is van een gebouw, omdat het open is. We moeten het oordeel van de voorzieningenrechter afwachten.

Cultuurhistorische waarden

Vervolgens is veel aandacht besteed aan ons betoog dat sprake is van aantasting van de cultuurhistorische waarden. Zowel het Bastion IX als de Noordpoort zijn aangemerkt als rijksmonument met hoge monumentale waarden. Elk voor zijn eigen tijd. De Noordpoort vanuit 1572. Het Bastion is later gemaakt. Naar onze mening betekent het realiseren van het houtskelet niet alleen een aantasting van de Noordpoort, maar ook een aantasting van Bastion IX. In onze ogen heeft de gemeente niet onderbouwd dat de aantasting van deze rijksmonumenten met een hoge monumentale waarde gerechtvaardigd is.

Strijd met bestemming Groen

Ook zijn wij van mening dat het houtskelet (gebouw) in strijd is met de groenbestemming. Omdat de gemeente er een beleving van wil maken, met een theaterachtige setting, vinden wij dat het houtskelet een soort attractie wordt. Het zou dan meer gaan lijken op bijvoorbeeld het Kruithuis. En dat past niet binnen een groenbestemming vinden wij.

Geen replica

Tevens hebben wij naar voren gebracht dat geen sprake is van een replica, zoals het houtskelet door de gemeente is benoemd. Een replica is immers een nauwkeurige kopie. En dat is het niet. Want we weten niet hoe de poort er uit heeft gezien.

Uitspraak over ten hoogste twee weken

De voorzieningenrechter zal over uiterlijk op 25 mei a.s. uitspraak doen. Wordt de gevraagde voorlopige voorziening toegewezen, dan mag de gemeente nog niet beginnen met bouwen. Wordt de gevraagde voorziening afgewezen, dan mag dit wel. Echter ook in dat geval moeten dan nog wel de ingediende beroepen worden behandeld. De omgevingsvergunning is ook in dat geval dus nog niet onherroepelijk.

Overige punten uit het beroepschrift

Deze zullen ingebracht worden als de beroepschriften in een zitting worden behandeld.

Met strijdbare groet!

Elina Jansen en
Bestuur Stichting Noordpoort